جستجوی صورتحساب

مراجعه کننده محترم؛ از طریق این سامانه و با ورود شناسه قبض و شناسه پرداخت صورتحساب های صادره از شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش، میتوانید نسبت به پرداخت آنلاین و تسویه حساب صورتحساب خود اقدام فرمایید.